Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

I juni 2021 påpegede en rapport fra uafhængige eksperter gennemgående strukturelle fejl og mangler i SOS Børnebyernes arbejde med beskyttelse af børn og unge, samt i organisationens governance og ledelseskultur. Rapporten var et led i en indsats for at forbedre den måde, organisationen beskytter børn og unge på, for eksempel mod diskrimination og omsorgssvigt.

Straks efter iværksatte SOS Børnebyerne på verdensplan en omfattende handlingsplan i 24 punkter for at sikre, at alle børn og unge i organisationens varetægt bliver beskyttet, får overholdt deres rettigheder og bliver behandlet med respekt.

’Grønt lys’ på 25 ud af 35 målepunkter
Punkterne omfattede blandt andet hurtig hjælp til mennesker, der havde oplevet svigt gennem tiden; styrket beskyttelse af børn og unge i risikoområder; bedre sagsbehandling ved svigt og et nyt globalt ombudssystem samt forbedringer i organisationens systemer, governance og ledelseskultur.

Nu er tredje statusrapport siden arbejdets begyndelse i 2021 udkommet. Man har løbende holdt øje med arbejdets forløb gennem 35 indsatser, der har udgjort strategiske målepunkter eller såkaldte KPI’er.

Hér på vej ind i handlingsplanens fjerde og sidste år er situationen, at 13 af indsatserne er i mål og gennemført, 12 kører fortsat efter planen, 6 er bagud i forhold til målsætningerne, mens 4 er blevet sat på hold eller lavet om, da de ikke var aktuelle længere.

Gode fremskridt, men også utilfredsstillende forsinkelser
SOS Børnebyerne er overordnet set tilfredse med fremskridtene, men anerkender samtidig, at der er nogle områder, hvor man burde være nået meget længere. For eksempel har arbejdet med at etablere et globalt ombudssystem ’nedefra og ovenfra’ på en gang været langt mere tidskrævende end ventet.

Også arbejdet med at udvikle og implementere en ny HR-politik – som er central for handlingsplanen, fordi beskyttelse af børn og unge i høj grad handler om mennesker – er bagud i forhold til planens mål.

Et nyt it-system til sagsbehandling i forhold til beskyttelse af børn og unge har måttet sættes på hold på grund af ressourcemangel og erstattes af en midlertidig løsning.

Centrale forbedringer siden sidst
En række tiltag er gennemført siden sidste års rapport udkom i marts 2023. Blandt andet er fire centrale politikker er blevet udarbejdet og er ved at blive implementeret: Henholdsvis SOS Børnebyernes adfærdskodeks for sine medarbejdere; organisationens politik for beskyttelse af børn og unge; selve den politik, der styrer udformningen af SOS Børnebyernes arbejde samt et regelsæt for støtte til mennesker, der som børn eller unge har oplevet svigt.

En ny antikorruptionspolitik er under udarbejdelse og ventes færdig midt på året, ligesom nye, forbedrede procedurer for sagshåndtering og undersøgelse af sager er ved at blive rullet ud, og specialiserede teams til håndtering af sager om beskyttelse af børn og unge er på plads både på regionalt, nationalt og internationalt niveau.

Et globalt ombudssystem er nu udviklet og skal bl.a. være garant for ensartet, høj kvalitet i sagsbehandlingen i hele SOS Børnebyernes globale organisation, og en global ombudsperson, Pierre Cazenave, er blevet ansat. Han har to kandidatgrader i jura og er ekspert i børnerettigheder, beskyttelse af børn og unge, demokratisk deltagelse og international flygtningelov.

11 SOS-landeorganisationer har nu enten egne ombudssystemer eller eksterne partnere, der håndterer en ombudsfunktion. Etablering af nationale ombudsfunktioner – enten interne eller eksterne – er desuden i gang i yderligere 50 SOS-landeorganisationer.

Et større program for kulturforandring er desuden blevet integreret i SOS Børnebyernes internationale vejledninger til rekrutterings- og onboardingforløb samt vejledninger til uddannelsesforløb og ledelse.

Også en række gennemførte kurser, der satte fokus på ledelse i forhold til børn og unges tarv og opfyldelse af deres rettigheder har vist gode resultater.

Fokus på forbedringer – også hinsides planen
Arbejdet med at færdiggøre handlingsplanens tiltag fortsætter nu på højtryk det fjerde og sidste år, og slutrapporten for hele forløbet ventes færdig i første halvdel af 2025.

SOS Børnebyerne kommer dog til at fastholde stærkt fokus på at styrke såvel varetagelsen af børn og unges tarv og opfyldelsen af deres rettigheder som governance og organisationskultur langt ud over handlingsplanens gennemførelse.

Det kommer til at ske i regi af organisationens 2030-strategi, der stiller skarpt på fortsat udvikling af medarbejdere og lederes kompetencer og opmærksomhed på at mindske risici ift. beskyttelse af børn og unge og deres rettigheder. Den har også fokus på yderligere styrkelse af såvel antikorruptions- som beskyttelsessystemer og rammevilkår., ligesom yderligere styrkelse af organisationens kultur og evne til at reagere hurtigt og effektivt med støtte til mennesker, der har oplevet svigt, indgå i strategien.

Man kan læse mere om SOS Børnebyernes globale arbejde med beskyttelse af børn og unge – samt arbejdet med handlingsplanen og ombudssystemer m.v. på den internationale organisations infosider.